Blog

29 kw. 2015

Rozwód

rozwód

Problemy codziennego życia, nieporozumienia i kłótnie, rozłąka spowodowana pracą z dala od rodziny często prowadzą do tego, że małżonkowie oddalają się od siebie, a łączące ich uczucia wygasają. Stają wówczas przed trudną decyzją dotyczącą tego, czy powinni zakończyć swój związek i wystąpić o rozwód. Jeżeli małżonkowie są przekonani (lub tylko jedno z nich), że już nic ich nie łączy i nie ma szans na to, by ich uczucia się odrodziły, to oznacza, że nadszedł czas na złożenie pozwu o rozwód.

Rozwód to jedyna metoda na rozwiązanie małżeństwa; orzeka o nim Sąd Okręgowy, właściwy ze względu na miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Rozwód może zostać orzeczony jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa, czyli jeżeli wygasły uczucia łączące małżonków, ustało pożycie fizyczne oraz gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

W pozwie o rozwód należy wskazać czy małżeństwo ma zostać rozwiązane przez rozwód z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie. Trzeba pamiętać, że Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, tylko w sytuacji gdy oboje małżonkowie zgadzają się na taki sposób zakończenia małżeństwa. W innej sytuacji Sąd musi ustalić kto ponosi winę za rozpad małżeństwa i wówczas w wyroku wskazuje, że rozwód nastąpił z winy jednego lub obu małżonków. Przesądzenie winy ma istotny wpływ na ustalenie ewentualnych alimentów na rzecz drugiego małżonka, a także, jeżeli wina polegała na znęcaniu się przez jednego małżonka nad drugim, pozwala na orzeczenie w wyroku rozwodowym o eksmisji sprawcy przemocy.

Wyrok rozwodowy nie tylko rozwiązuje małżeństwo, ale reguluje również istotne sprawy dotyczące dzieci. Sąd orzeka o tym, któremu z małżonków będzie przysługiwała pełna władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi, w jaki sposób ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica, ustala sposób kontaktów z dziećmi oraz wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym rodzicom, jeżeli przedłożą sądowi w toku postępowania o rozwód uzgodniony przez siebie plan wychowawczy.

Jeżeli po rozwodzie małżonkowie nadal będą razem mieszkać, to w wyroku rozwodowym sąd określa również w jaki sposób mają korzystać ze wspólnego mieszkania.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, ale tylko w sytuacji, gdy przedstawią mu uzgodniony sposób podziału majątku.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego można zawrzeć kolejne małżeństwo, ustaje wspólność majątkowa małżeńska, małżonek, który na ślubie przyjął nazwisko drugiego małżonka, może w ciągu trzech miesięcy od rozwodu złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenie o powrocie do nazwiska rodowego.

Wymagane dokumenty do złożenia pozwu o rozwód:

  1. odpis aktu małżeństwa
  2. odpisy aktów urodzenia dzieci
  3. zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich trzech miesięcy

Opłata sądowa: 600 zł

Koszty zastępstwa adwokackiego: ustalane są indywidualnie, zależą od stopnia skomplikowania sprawy i zgłaszanych w ramach postępowania o rozwód roszczeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią