Blog

16 kw. 2015

Czy zarządowi sp. z o.o. trzeba udzielić absolutorium w tajnym głosowaniu?

głosowanie

Zbliża się czas odbycia w wielu spółkach z o.o. zwyczajnych zgromadzeń wspólników tych spółek (najczęściej do 30 czerwca 2015 r.). Pojawia się zatem pytanie o formę głosowania nad absolutorium dla zarządu.

KSH w art. 247 stanowi, że głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się tylko przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników. Orzecznictwo i nauka są raczej zgodne i nie traktują sprawy udzielenia absolutorium jako sprawy osobistej (osobowej), wymagającej tajnego głosowania. Absolutorium dla władz zarządzających to sprawa wewnętrzna Spółki, a jego udzielenie nie zwalnia zarządzających w sposób bezwzględny z odpowiedzialności za poczynione działania. Z kolei jego nieudzielenie (nie uzyskanie w głosowaniu na zgromadzeniu wspólników większości głosów) nie stanowi żadnego roszczenia spółki, czy poszczególnych wspólników spółki do osób wchodzących w skład organu zarządzającego – poddanych ocenie okresowej (rok bilansowy).